Regulamin

§1. Definicje. 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

1) Konto – zbiór danych definiujących i opisujących Użytkownika przypisanych do takiego  Użytkownika. 

2) Platforma Akademia Cyfryzacji lub Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://akademiacyfryzacji.gs1.pl/ 

3) Regulamin – niniejszy dokument. 

4) Rejestracja – procedura zakładania Konta. 

5) Stowarzyszenie GS1 – międzynarodowe stowarzyszenie GS1 AISBL z siedzibą w Brukseli, 6) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą  a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach  Platformy Akademia Cyfryzacji , na warunkach określonych w Regulaminie. 

7) Usługodawca lub GS1 Polska – Fundacja GS1 Polska, ul. Estkowskiego 6, 61 – 755 Poznań,  wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem: 0000598394, posługująca się numerami: REGON: 363569948; NIP:  7831736664. 

8) Użytkownik – osoba która korzysta z Platformy, w tym osoba która zawarła Umowę na  korzystanie z Platformy, na podstawie §3 Regulaminu. 

§2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Akademia Cyfryzacji oraz usług  świadczonych za jej pośrednictwem. 

2. Regulamin ten nie dotyczy zasad na jakich świadczone są usługi przez podmioty trzecie oraz  usługi oferowane przez GS1 Polska za pomocą innych platform.  

3. Każdy Użytkownik, najpóźniej z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią  Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia, co jest równoznaczne ze  zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

4. Regulamin w aktualnej treści dostępny jest na stronie: https://akademiacyfryzacji.gs1.pl/ 5. Regulamin nie jest instrukcją korzystania z Platformy. 

§3. Rejestracja Użytkowników 

1. Korzystanie z całości usług dostępnych za pomocą Platformy jest możliwe pod warunkiem  dokonania Rejestracji Użytkownika. Bez rejestracji Użytkownik ma dostęp jedynie do  niektórych zasobów i treści zamieszczonych na Platformie. 

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana  wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem  informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy . 

3. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Platformy Akademia Cyfryzacji,  Użytkownicy zobowiązani są podawać aktualne i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać  oświadczenia zgodne z prawdą. 

4. Dostęp do Konta (logowanie) jest możliwy dla Użytkowników za pomocą danych logowania  obejmujących adres e-mail (login) i hasło.  

§4. Usługi dostępne na platformie Akademia Cyfryzacji : 

1. Użytkownicy mają dostęp do następujących usług świadczonych przez GS1 Polska za pomocą  Platformy: 

1) Szkolenia on-line – usługa obejmująca zamieszczone na Platformie szkolenia  przygotowane przez GS1 Polska, w postaci elektronicznych materiałów wideo  zawierających w szczególności wykłady, prezentacje, animacje, infografiki lub zdjęcia,  

2) Baza Wiedzy – usługa dostępu do katalogu zawierającego materiały informacyjne GS1  Polska w postaci plików dostępnych do pobrania przez Uczestników, 

3) Ankieta Dojrzałości Cyfrowej -za pomocą platformy Użytkownicy mogą wypełnić Ankietę,  stanowiącą narzędzie służące do oceny stopnia wdrożenia technologii cyfrowych w danej  firmie. Wyniki badania przeprowadzonego za pomocą Ankiety Dojrzałości Cyfrowej w  postaci raportu, użytkownik otrzymuje mailem na adres poczty elektronicznej podany przy  rejestracji na Platformie.  

2. Usługodawca zamieszcza także odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich w tym  stron GS1, oferujących usługi szkoleniowe i edukacyjne oraz publikujących materiały  informacyjne. Zasady korzystania z takich stron, szkoleń i materiałów nie są objęte niniejszym  Regulaminem, w szczególności nie mają do nich zastosowania postanowienia §5 Regulaminu.  Dostęp do szkoleń i materiałów podmiotów trzecich może wymagać logowania na stronach  podmiotów trzecich. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami korzystania z takich  szkoleń i materiałów publikowanymi przez podmioty trzecie.  

3. Platforma zawiera ponadto odesłania do innych usług świadczonych przez GS1 Polska oraz  przez podmioty trzecie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z takich usług  dostępne są na dedykowanych stronach GS1 Polska lub podmiotów świadczących takie usługi.  Informacje dotyczące takich usług zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w  rozumieniu Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zapoznania się z prezentowanymi  usługami. GS1 Polska nie pośredniczy w zawarciu umów dotyczących świadczenia usług przez  podmioty trzecie. Użytkownik zainteresowany dostępem do takich usług jest przekierowywany  na odrębne strony internetowe. GS1 Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania  podmiotów trzecich w tym za sposób świadczenia usług i skutki związane ze świadczonymi  przez nich usługami. Zapisy stosuje się odpowiednio do szkoleń i materiałów podmiotów  trzecich i GS1 Polska, o których mowa w ust. 2. 

§5. Szkolenia i Materiały informacyjne GS1 Polska.  

1. Szkolenia on-line oraz materiały informacyjne zamieszczone przez GS1 Polska na Platformie (odpowiednio „Szkolenia GS1 Polska” i „Materiały GS1 Polska”) są objęte prawami autorskimi  przysługującymi GS1 Polska lub podmiotom trzecim które upoważniły GS1 Polska do ich  zamieszczenia na Platformie i udostępnienia na zasadach opisanych poniżej. Korzystanie ze  Szkoleń GS1 Polska lub materiałów GS1 Polska w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem  stanowi naruszenie tych praw. 

2. Szkolenia GS1 Polska udostępniane są za pomocą Platformy. Użytkownik nie może pobierać  utrwalać ani udostępniać tych szkoleń lub ich fragmentów.  

3. Usługodawca udziela Użytkownikom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie  licencji na korzystanie z materiałów GS1 Polska dla własnych celów w tym dla celów  związanych z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą Użytkownika. Z  zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, w ramach licencji Użytkownik ma prawo do  pobierania materiałów GS1 Polska, ich utrwalania, zwielokrotniania i udostępniania.  

4. W przypadku udostępniania materiałów GS1 Polska, niezależnie od formy i sposobu takiego  udostepnienia, Użytkownik nie ma prawa do wprowadzania zmian, skrótów lub uzupełnień w  treści materiałów GS1 Polska. Użytkownik nie może też usuwać znajdujących się w materiałach GS1 Polska oznaczeń identyfikujących GS1 Polska lub wskazujących na ich autorstwo.  Udostępniając materiały GS1 Polska użytkownik zobowiązany jest ponadto zamieścić wraz z  Materiałami GS1 Polska informację wskazującą na ich pochodzenie w tym – w razie publikacji  w formie elektronicznej – aktywne odesłanie do strony internetowej Platformy. Wszelkie  komentarze, objaśnienia lub opracowania publikowane łącznie z Materiałami GS1 Polska  powinny być w sposób wyraźny oznaczone jako nie pochodzące od GS1 Polska.  

5. Użytkownik nie może publikować lub wykorzystywać materiałów GS1 Polska w sposób  sugerujący działanie z upoważnienia lub na polecenie GS1 Polska.  

6. Zapisy niniejszego paragrafu nie ograniczają praw osobistych jakie mogą przysługiwać  twórcom Szkoleń GS1 lub materiałów GS1. 

7. Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za sposób i skutki korzystania ze Szkoleń GS1 Polska lub materiałów GS1 Polska. GS1 Polska nie udziela żadnych wyraźnych lub  dorozumianych rękojmi, gwarancji ani zapewnień związanych ze Szkoleniami GS1 Polska lub  materiałami GS1 Polska, w tym co do ich treści lub skutków związanych ze stosowaniem się do  zaleceń lub wskazań w nich zawartych. 

8. Zapisy powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają zastosowania innych zapisów niniejszego  Regulaminu w tym zawartych w §§ 9, 11 i 14. 

§6. Ankieta Dojrzałości Cyfrowej 

1. Ankieta Dojrzałości Cyfrowej („Ankieta”) dostępna za pomocą Platformy stanowi narzędzie  pozwalające Użytkownikom na ogólną ocenę zakresu wdrożenia technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie.  

2. Wypełniając ankietę użytkownik udziela odpowiedzi na pytania zawarte w treści ankiety.  Prawdziwość przekazanych informacji nie jest weryfikowana przez Usługodawcę.

3. Wyniki ankiety są opracowywane wyłącznie na podstawie informacji przekazywanych przez  Użytkownika i przesyłane Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji w terminie 5  dni roboczych, liczonych od momentu wysłania ankiety. 

4. Raport będący wynikiem analizy odpowiedzi Użytkownika, podobnie jak kwalifikacja do  jednego z poziomów zaawansowania, stanowi jedynie ogólną informację dotyczącą stopnia  wdrożenia technologii cyfrowych i możliwych kierunków dalszego rozwoju i nie może być  traktowany jako doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo  prawne, inwestycyjne finansowe lub księgowe.  

5. GS1 Polska nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych rękojmi, gwarancji ani  zapewnień związanych z przekazanym raportem i nie ponosi odpowiedzialności za skutki  działań Użytkownika lub podmiotów trzecich w związku z treścią raportu.  

6. Użytkownik zainteresowany podjęciem dalszych działań mających na celu bardziej  szczegółową analizę i uzyskanie konkretnych wskazań dotyczących prowadzonej działalności  lub wdrożeniem określonych technologii, może skorzystać z innych usług GS1 Polska lub  podmiotów trzecich, które prezentowane są na Platformie.  

§7. Techniczne warunki dostępu do usług Platformy: 

1. Platforma opracowana jest i działa poprawnie w następujących środowiskach  informatycznych: Tryb stacjonarny: 

a) System Windows 

Przeglądarki: Chrome (v. 80 lub wyższa), Firefox (v. 68 lub wyższa), Edge 

b) System OSX 

Przeglądarki Chrome (v. 80 lub wyższa), Firefox (v. 68 lub wyższa), Safari (v.13 lub  wyższa) 

2. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań  technicznych: 

a) aktywną funkcję akceptacji plików cookies, 

b) aktywny JavaScript w przeglądarce internetowej, 

3. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z Platformy zaleca się, aby urządzenie używane do  korzystania z Platformy posiadało: 

a) aktualny system antywirusowy z bieżąco aktualizowaną wersją definicji wirusów, b) aktywną i skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall) – zwłaszcza, 

c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz  przeglądarki internetowej 

§8. Zasady korzystania: 

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy Akademia Cyfryzacji wyłącznie do  celów zgodnych z Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia  społecznego.

2. Użytkownik nie może dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej, zmian lub innych  manipulacji (jak również podejmowania prób takich działań), w stosunku do całości lub części  Platformy Akademia Cyfryzacji oraz w stosunku do oprogramowania lub rozwiązań w niej  zawartych lub z nią połączonych, jak również jakichkolwiek działań, mających na celu  pośrednio lub bezpośrednio nakłonienie, zezwolenie lub pomoc innym osobom do dokonania  takich czynności. 

3. GS1 Polska może zawiesić dostęp Użytkownika do treści Platformy Akademia Cyfryzacji  dostępnych po zalogowaniu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik w sposób istotny  naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, do czasu aż takie naruszenie nie zostanie  usunięte. GS1 Polska może ponadto zawiesić dostęp Użytkownika do Platformy Akademia  Cyfryzacji w przypadku wykrycia działań zagrażających bezpieczeństwu lub integralności  Platformy Akademia Cyfryzacji lub aby zapobiec poniesieniu bezpośredniej szkody przez stronę  trzecią. 

4. GS1 Polska może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli naruszenie lub  zagrożenie wskazane w ust. 3 nie zostanie naprawione lub usunięte przez okres 14 (czternastu)  dni. 

5. Opisane w niniejszym regulaminie zasady korzystania z Platformy Akademia Cyfryzacji i  dostępnych za jej pośrednictwem usług w tym zawarte w nich ograniczenia i zakazy wiążą  Użytkownika także po rozwiązaniu Umowy. Postanowienia Regulaminu mają także  odpowiednie zastosowanie do korzystania z platformy przez Użytkowników niezalogowanych.  

§ 9. Płatności. 

1. Z tytułu umożliwienia korzystania z zamieszczonych na Platformie Szkoleń GS1 Polska i  Materiałów GS1 Polska oraz z Ankiety Usługodawca nie pobiera opłat. Usługodawca zastrzega  sobie prawo do zmiany powyższego zapisu w drodze zmiany Regulaminu. 

2. Szkolenia i materiały oraz inne usługi do których odesłania znajdują się na Platformie, w tym  także szkolenia i materiały oferowane przez GS1 Polska lub Stowarzyszenie GS1, mogą być  udostępniane odpłatnie, stosownie do decyzji GS1 Polska i podmiotów trzecich, na zasadach  odrębnie określonych dla takich usług.  

§10. Brak gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności. 

1. GS1 Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści i usług udostępnianych lub  prezentowanych na Platformie w tym ich usuwania lub dodawania nowych, bez konieczności  informowania o tym Użytkowników. 

2. GS1 Polska nie gwarantuje ani nie zapewnia że funkcjonowanie Platformy Akademia Cyfryzacji  będzie wolne od błędów lub przerw.  

3. GS1 Polska nie odpowiada za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy Akademia  Cyfryzacji w tym w szczególności za sposób i skutki związane z wykorzystaniem szkoleń,  materiałów lub usług udostępnianych lub prezentowanych za pomocą Platformy Akademia  Cyfryzacji. 

4. Z zastrzeżeniem przypadków, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy wykluczają  możliwość ograniczenia odpowiedzialności, niniejszym wyłącza się w najszerszym możliwym  zakresie odpowiedzialność GS1 Polska za szkody które mogą wyniknąć z korzystania lub w  związku z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy Akademia Cyfryzacji lub ze szkoleń, materiałów, Ankiety lub innych usług, jak również z powodu braku dostępu lub odmowy  dostępu do Platformy Akademia Cyfryzacji jak również poszczególnych materiałów, szkoleń i  usług. 

§11. Postępowanie reklamacyjne 

Usługodawca zapewnia Użytkownikom wsparcie oraz pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania  Platformy Akademia Cyfryzacji. Zapytania, wnioski i reklamacje należy kierować drogą mailową na  adres: akademia.cyfryzacji@gs1pl.org 

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania  reklamacji. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia w miarę możliwości nieprawidłowości zgłoszonych  przez Użytkowników albo poinformowania Użytkowników o nieuznaniu reklamacji. 3. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają w żadnym zakresie zapisów § 10. 

§12. Ochrona danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Platformy Akademia  Cyfryzacji, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe  Użytkownika, jest GS1 Polska. 

2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują̨się w „Polityce  prywatności”. 

§13. Prawa wyłączne. 

1. Platforma Akademia Cyfryzacji oraz wszelkie jej elementy zamieszczone przez GS1 Polska, w  tym zawarte w niej Szkolenia GS1 Polska, Materiały GS1 Polska, rozwiązania systemowe, układ  prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe,  bazy danych, stanowią przedmiot praw wyłącznych GS1 Polska lub podmiotów trzecich, które  upoważniły GS1 Polska do korzystania z nich, i podlegają ochronie prawnej. W szczególności  Nazwa Fundacji GS1 Polska i jej logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi w myśl  stosownych przepisów prawa. Korzystanie z Platformy nie uprawnia Użytkowników do  posługiwania się ww. atrybutami bez odrębnej pisemnej zgody GS1 Polska. 

2. Poprzez zawarcie Umowy ani poprzez korzystanie z Platformy Akademia Cyfryzacji Użytkownicy nie nabywają w sposób wyraźny lub dorozumiany, jakichkolwiek praw do  Platformy Akademia Cyfryzacji czy jakichkolwiek jej elementów, w tym w szczególności na  podstawie wyraźnej lub dorozumianej licencji, z wyłączeniem uprawnienia do korzystania z  Platformy na zasadach określonych w Umowie zgodnie z niniejszym Regulaminem i w okresie  obowiązywania Umowy.

3. O ile nic innego nie wynika w sposób wyraźny z niniejszego Regulaminu, zasady organizacji i  funkcjonowania Platformy w tym zasady i sposób organizacji, funkcjonowania i udostępniania  baz danych i innych treści w niej zawartych, o których Użytkownik poweźmie wiedze w trakcie  korzystania z Platformy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa GS1 Polska i nie mogą być przez  Użytkowników ujawniane ani wykorzystywane w celach innych niż korzystanie z Platformy. 

§ 14. Rozwiązanie Umowy. 

Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie prośby wysłanej na  adres: akademia.cyfryzacji@gs1pl.org 

1. Usługodawca może rozwiązać Umowę jeśli dojdzie do naruszenia praw. 

2. Umowa ulega ponadto rozwiązaniu w przypadku wskazanym w § 15 ust. 6. 3. Usługodawca może ponadto wstrzymać dostęp Odbiorcy danych do Danych i do Platformy  Akademia Cyfryzacji oraz rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w § 8 ust.3 i 4. 4. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od trybu, nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za  naprawienie ew. szkód, wyrządzonych w związku z korzystaniem z Danych i Platformy  Akademia Cyfryzacji. 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną. 

2. Wszelka korespondencja, nie wymagająca formy pisemnej będzie kierowana na adresy  elektroniczne stron: 

• w przypadku korespondencji kierowanej do Usługodawcy – na adres akademia.cyfryzacji@gs1pl.org 

• w przypadku korespondencji kierowanej do Użytkownika – na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. 

3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z platformy Akademia Cyfryzacji będą rozstrzygane  przez właściwe dla siedziby Usługodawcy polskie sądy powszechne, o ile co innego nie wynika  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. 

5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmiana została wysłana Użytkownikowi pocztą  elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym na 14 dni przed  wprowadzeniem nowej treści do Regulaminu. 

6. Zmiana Regulaminu zacznie obowiązywać od daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli  Użytkownik w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o treści zmian w Regulaminie  nie zawiadomi Usługodawcy na jego adres e-mailowy, wskazany w ust. 2 powyżej, iż nie wyraża  zgody na wejście w życie zmian w Regulaminie. Brak akceptacji przez Użytkownika zmian w  regulaminie Usługodawcy, skutkuje rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.